SHOWROOM

In Cheongdam With WELLZ


SHOWROOM 위치

서울시 강남구 삼성로729 (청담동 31-28) WELLZ


TEL.02-511-7911지하철 이용시

7호선 청담역 8번출구 5분 직진

수인분당선 강남구청역 4번출구 10분 직진 후 청담역 좌회전


주차 가능

내방객이 많을시 주차가 어려울 수 있으니 가능하면

교통편을 이용해주시기 바랍니다.
쇼룸 방문 예약

디어스탠스를 고객님의 편안한 상담과 쾌적한 쇼핑을 위해

예약제로 진행하고 있습니다.

이에따라 예약하신 고객님을 우선적으로  상담이 진행됩니다.

불편하시더라도 예약후 방문해주시기 바랍니다.
SHOWROOM                                                         ONLINE CONTACT                         INFORMATION                       BANK ACCOUNT

서울시 강남구 삼성로 729 (청담동 31-28) 우 06067                                 Kakao Channel / Channel Talk                              About                                                         신한은행 | (주)크레아

 WELLZ                                                                                                 MON-FRI_ am11:00 ~ pm5:00                              Q/A                                                             140-006-542643 

                                                                                                                                                                                             Showroom map

SHOWROOM OPEN                                                                             SUBSIDIARY                             

MON-FRI_ am10:00 ~ pm7:00                                                               www.wellz.co.kr

SAT-SUN,HOLIDAY_am11:00 ~ pm7:00


T 82.2.511.7911                                                                                     쇼룸방문 예약하기
F 82.2.511.7912